25 Temmuz 2021
Kolay Veysel Benek
Genlerden ikisinin baskın ya da ikisinin çekinik olduğu gen yapısı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A)
Çaprazlama
B)
Kalıtım
C)
Saf döl
D)
Melez döl
26 0 0
Orta Veysel Benek
İrem arkadaşı Asya'dan DNA ile ilgili bazı bilgiler istemiştir. Asya bilgileri hazırlarken bir hata yapmıştır.
Aşağıda Asya'nın hazırladığı bilgilerden hangisi hatalıdır?
A)
DNA karakterlerimizi kodlayan gen bölgelerinden oluşur
B)
DNA sarmal yapıda olup çift zincirlidir
C)
DNA kromozomlardan meydana gelmiş büyük bir moleküldür
D)
DNA'nın en küçük birimi nükleotidlerdir
87 0 0
Kolay Veysel Benek
Saç rengi, yüz şekli gibi karakterlerimizi kodlayan yapı hangisidir?
A)
Organik baz
B)
Nükleotid
C)
Gen
D)
Kromozom
10 0 0
Orta Veysel Benek
Devran, Mehmet, Kadir ve Yasin'in saç genotipleri sırasıyla SS, ss, Ss ve Ss şeklindedir.

Genotipleri verilen dört arkadaş fenotiplerine göre gruplandığında hangisi diğerlerinden farklı bir saç rengine sahip olur? (S = siyah saç geni, s = sarışın saç geni)
A)
Mehmet
B)
Kadir
C)
Devran
D)
Yasin
7 0 0
Zor Yeni Nesil Veysel Benek

Öğretmen, kromozomların yapısını işlerken bu yapıyı tuğlaların bir araya gelerek camiyi oluşturmalarına benzeterek 

"Camilerin oluşum aşamaları şu şekildedir:

  1. Tuğlalar bir araya gelerek kemer denilen dairesel bir yapıyı meydana getirir,
  2. Kemerlerin üst üste dizilmesi sonucuna da minare inşa edilmektedir,
  3. Minareler de camiyi oluşturacak diğer parçaların bir araya gelmesiyle camiyi oluşturur."

dedikten sonra "Bu yapı nükleotidlerin genleri, genlerin DNA'yı ve DNA'nın da kromozomu oluşturmasına benzer" şeklinde bir ifade kullanır.

Sinan bu örneği daha iyi anlamak amacıyla cami ile kromozom arasında bir benzerlik yapar.

Seçeneklerde verilen hangi ifade Sinan kardeşimizin bu benzetmelerinden biri olabilir?

A)
Tuğla organik bazları temsil ederse kemer genleri temsil eder çünkü genler organik bazların bir araya gelmesi ile oluşur
B)
Tuğla nükleotidi, kemer genleri, minare ise DNA yı temsil ederse cami kromozom olur
C)
Kemer nükletidi temsil ederse, minare DNA yı ve cami de Kromozomu temsil eder
D)
Kromozomlar kendisini oluşturan nükleotidlerin özelliğini göstermez çünkü cami tuğlaların özelliğini göstermez
0 0 0
Kolay Veysel Benek
DNA, Nükleotid, Gen ve Kromozom sıralamasında en küçük yapı hangisidir?
A)
Kromozom
B)
DNA
C)
Gen
D)
Nükleotid
45 0 0
Kolay Veysel Benek
Özelliklerini her zaman ortaya çıkaran genlerdir.
Yukarıda tanımı yapılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Melez döl
B)
Baskın gen
C)
Çekinik gen
D)
Saf döl
402 0 0
Orta Veysel Benek
Kendisini sarışın olarak tanımlayan Vedat'ın saç genotipi aşağıdakilerden hangisi gibi yazılabilir? (Sarışın saç geni çekinik bir gendir)
A)
ss
B)
sS
C)
Ss
D)
SS
2 0 0
Kolay Veysel Benek
"........, genotipin canlının dış görünüşündeki yansımasıdır."
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
Melez döl
B)
Gen
C)
Fenotip
D)
Saf döl
185 0 0
00:00